Tudnivalók a tanulói notebookokról

A Klebelsberg Központ szülőknek és tanulóknak szóló levelét itt olvashatják.

További tudnivalók a tanulói notebookokról

Tisztelt Szülők és Diákok!

Az alábbiakban a szülők és diákjaink számára szeretnénk összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.

Itt csak a leglényegesebb információkra térünk ki, ez a tájékoztatás nem teljeskörű. Részletes információk az általános szerződési feltételekben (2023. évi ÁSZF) olvashatók!

A notebook nem a diák tulajdona, azt csupán használatba kapja.

A diák a notebook-ot kizárólag személyes használatra, elsősorban a tanulmányainak, a tanórai és tanórán kívüli feladatok elvégzésének támogatásához kapja. A notebook más személynek a használatába nem adható!

Az eszközök egyedileg azonosítottak.

A diák az eszközt köteles:

  • rendeltetésszerűen használni,
  • tisztán tartani,
  • biztonságos megőrzéséről gondoskodni köteles,
  • az eszközt az iskola kérésére bemutatni,
  • eszközzel kapcsolatos minden információt (eltűnés, megrongálódás) köteles haladéktalanul bejelenteni.

A diák / gondviselő az eszközt bármikor visszaadhatja, de a későbbiekben eszközt csak abban az esetben kaphat újra, ha erre a feltételek lehetőséget biztosítanak.

A diák / gondviselő köteles a notebook-ot visszaszolgáltatni amennyiben a diák tanulói jogviszonya megszűnik (másik fenntartó alá tartozó iskolába átiratkozik, tanulmányait befejezi, stb.)

A diák az eszközt a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódástól (használati kopások és apró esztétikai hibák) eltekintve mindenfajta hibától és hiánytól mentes állapotában köteles visszaadni.

Az eszköz visszaadásáról jegyzőkönyv készül, melynek egyik példányát a gondviselő kapja.

A diák a notebook-ra kizárólag jogtiszta szoftvert/alkalmazást telepíthet.

Minden tanulónak ingyenesen jár az Office 365.
Mindössze egy Kréta belépési azonosító (tanulói Kréta) és egy e-mail cím szükséges hozzá.
Ennek a leírását innen lehet letölteni:

Office 365 beszerzése

 

Tilos az eszközt jogellenes cselekményre használni!

Külön felhívjuk a figyelmet az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK között szereplő kötelezettségre:

5.8 A Törvényes képviselő jelen ÁSZF elfogadásával készfizető kezességet vállal a Tanuló által az IKT-eszközben, illetve az IKT-eszköz nem jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelő használatával harmadik személynek okozott vagyoni és nem vagyoni károkért, melyekkel kapcsolatban a KK, a Fenntartó, illetve a Köznevelési Intézmény kifejezetten kizárják a felelősségüket. Jelen pontban foglalt kezességvállalás a Tanuló vétőképességétől, illetve nagykorúvá válásától függetlenül a Projekt teljes idejére – a Projekt fenntartási időszakának végéig – vonatkozik.

 

Gyakran Ismételt Kérdések

Meddig használhatják az eszközöket a tanulók? 

A tanulók addig tudják használni az eszközöket, ameddig tanulói jogviszonyuk tart vagy a projekt fizikai zárásáig. 

Ha egy tanuló iskolát vált mi a teendő az eszközzel? 

Ha egy tanuló iskolát vált, de az új intézmények a fenntartója ugyanaz marad, akkor maradhat nála az eszköze. Ha olyan intézménybe megy át amelynek más fenntartója van, le kell adnia az eszközt. Az új fenntartó intézményében – ha rendelkezésre áll – akkor kaphat eszközt. 

Hogyan használható az eszközökön az Office programcsomag? 

A Tisztaszoftver Programhoz kapcsolódó Microsoft licenszek igénylése a köznevelésben tanulók és pedagógusok esetében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen (KIFÜ) keresztül a https://tisztaszoftver.hu honlapon leírtak alapján történik.

A Klebelsberg Központ weboldalán számos útmutatót, tájékoztatót találnak, amelyek segítik az eszközök megfelelő használatát. Szíves figyelmükbe ajánljuk az eszközök újratelepítéséhez készített, illetve a Bitlocker útmutatónkat. Ezeket a következő weboldalon érhetik el: https://kk.gov.hu/digitalis-oktatashoz-valo-egyenlo-hozzaferes-felteteleinek-biztositasa-a-tanulok-es-a-pedagogusok-szamara-rrf-1-2-1-2021-2021-00001

 

Biztosítási szolgáltatás

A Klebelsberg Központ 2024. június 7-én szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, melynek értelmében 2024. június 8-ától a projektben eddig beszerzett és kiszállított notebook esetében él a biztosítási szolgáltatás igénybevételének lehetősége, a 2024. június 7. napját követően bekövetkezett biztosítási káreseményekkel kapcsolatban, 10%-os önrész megfizetése mellett. Önrészesedés az az összeg, amelyet a Biztosított maga visel a kárból, mértéke káreseményenként 10%.

A Szerződésben Szerződő/Díjfizető a Klebelsberg Központ, Biztosítottnak minősülnek a Fenntartók, a Köznevelési Intézmények (a továbbiakban: „Intézmény”), valamint a notebookokat használó Pedagógusok és a Tanulók is.

Biztosítási fedezet alá került a Projekt keretében beszerzett, személyes használatba adott, valamint, oktatás-támogatás céljából intézményi keretek között használt valamennyi notebook, ideértve azok tartozékait és alkatrészeit, valamint alkotórészeit (az egér és a táska kivételével).

A Biztosító kockázatviselése kiterjed különösen az alábbiakban felsorolt, előre nem látható, balesetszerű, hirtelen és váratlan okok miatt bekövetkező károkra:
– kezelési hiba, ügyetlenség, Biztosított, illetve harmadik személy gondatlan károkozása, harmadik személy által elkövetett szándékos rongálás;
– mechanikusan ható erő;
– törés, repedés, összeroppanás;
– homok, por, szennyeződés, fagyhatás, hőhatás, napsütés miatt keletkezett károk, amelyek a rendeltetésszerű használatot és működést befolyásolják;
– víz, nedvesség vagy folyadék notebookba jutásának minden fajtája függetlenül a folyadék notebookba jutásának módjától;
– földcsuszamlás, talajsüllyedés, kő- és sziklaomlás, fagy, jégverés, árvíz, talajvíz lavina, hónyomás, vihar, árhullám;
– tűz, öngyulladás, villámcsapás, robbanás (beleértve az oltáskor és mentéskor keletkező károkat is);
– túlfeszültség, villámcsapás másodlagos hatása;
– perzselődés, hő hatására történő zsugorodás, füst, korom;
– elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség, légköri elektromosság közvetett hatásai (pl. indukció, influencia);
– állat okozta kár;
– betöréses lopás, lopás, jogtalan elsajátítás, rablás;
– a biztosított notebookra átterjedő tűz által keletkezett károkra;
– üveg, plexi (kijelző, érintőképernyő) alkatrészek törése, repedése (mely a rendeltetésszerű használatot befolyásolja);
– a notebook szállítása (pl. a Tanuló szállítja a notebookot, Intézmények közötti mozgatás, szervizbe történő szállítás) közben bekövetkezett károk.

KÁRÜGYINTÉZÉSI FOLYAMAT

Eljárás a notebook sérülése esetén

A kár bejelentése az Intézmény részére.
Az Eszköz használója (Pedagógus vagy Tanuló esetében törvényes képviselője) (a továbbiakban együtt: Használó) a kár észlelését követően a kárt (károsodás tényét, károsodás mértékét és körülményeit) bejelenti az Intézményi kárügyinézőnek, melyről az Intézményben szokásos módon kárfelvételi jegyzőkönyv készül.

BIZTOSÍTOTTAK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
1.
Kár megelőzése és kárenyhítés
A Biztosított a kár megelőzése és a kár bekövetkezte esetén, annak csökkentése, enyhítése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani.
Pl. Lopás megelőzése érdekében ne maradjon nyitva a notebookok tárolására szolgáló terem ajtaja.
A fentieken túl a Biztosító előírhat a Szerződőnek és Biztosítottnak konkrét kármegelőzési teendőket és/vagy a kárenyhítést célzó magatartásokat, egyéb elvárásokat, utasításokat a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben. Ezek be nem tartása esetén a Biztosító nem vagy csak részben fog kifizetést teljesíteni.
Pl. Ne maradjon gépkocsiban látható helyen, őrizetlenül a notebook.
Ebbe a körbe sorolható az is, hogy a Biztosított mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályokat, szabványokat és hatósági határozatokat, előírásokat, valamint a telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó szakmai előírásokat, illetve a gyártónak a fentiekre vonatkozó utasításait, ajánlásait.
Pl. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használják a notebookot rendszeresen olyan helyen és módon, amely körülmények között nem tud megfelelően szellőzni az eszköz.
2.
Kár bekövetkezte esetén azonnali teendők
FONTOS, hogy a károsodás bekövetkezésekor
– a tűzbiztosítási eseményt az illetékes tűzrendészeti hatóságnak,
– a lopást/rablást pedig a rendőrségnek kell jelenteni,
– a károsodott eszközről, illetve, amennyiben az releváns lehet, a károsodás körülményeiről fotókat kell készíteni (pl. rablás esetén az elvárt minimum védelmi szint meglétének igazolása érdekében).

Tájékoztató a kárügyintézés menetéről_RRF-121_2024-06-21